"En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar. Hallucinationer är kognitiva symtom som kan bero på en psykos, men de kan också förekomma hos psykiskt friska personer.

Vid schizofreni dominerar hörselhallucinationer. Omkring 65% av samtliga med schizofrenidiagnos har hörselhallucinationer, men omkring 5-25% av psykiskt friska personer har någon gång hörselhallucinationer. En hörselhallucination är därför varken ett nödvändigt symtom för schizofreni, eller nödvändigtvis ett symtom på att lida av en psykisk sjukdom. Synhallucinationer är vanligt vid bruk av hallucinogener, men förekommer också ibland vid hysterisk psykos då hallucinationerna har drag av återupplevande. Hallucinationer kan också drabba luktsinnet, och andra sinnen.

Rösthallucinationer dominerar hörselhallucinationerna, och kan vid psykoser ta sig uttryck i order eller kommentarer om den drabbade personen. Vid psykoser är det vanligt att hallucinationerna förklaras med vanföreställningar och en förvrängdsjälvuppfattning, till exempel att den drabbade personen tycker sig höra Gud som talar, vilket Gud gör för att personen är särskilt utvald att utföra Guds vilja, och att Gud uppmanar personen att göra vissa saker, men om personen inte hörsammar Gud kommer personen att straffas. Det förekommer att psykotiska personer svarar rösterna som de hör, att de talar högt för sig själva (autokommunikation)."

Källa: Wikipedia